Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ. ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอน้ำยืนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปี 2564 ณ วัดป่าจันทรังษี หมู่ที่ 11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิงให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังของประชาชนในพึ้นที่หมู่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสภาพอากาศมีลมพัดแรง จึงเกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว

     วันที่ 23 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางดำเนินการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางระหว่าง วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

     วันนี้ (27 ก.ย. 2564 ) องค์การบริหารส่วนตำบลยางจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 และในโอกาศนี้ นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำบลยางมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

     สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     วันนี้ (24 ส.ค. 64) นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

     วันนี้ (23 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ประจำปี 2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     วัวันนี้ (16 ส.ค. 64) วันนี้ (19 ส.ค. 64) นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แก่นายสร้อยทอง ลายทอง บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 6 บ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน หัวหน้าส่วนราชการ นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว อสม. และชาวบ้านโนนป่าเลาทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์และโอกาศแก่ผู้ยากไร้ และขอขอบคุณผู้ร่วมพิธีในวันนี้เป็นอย่างสูง

     วัวันนี้ (16 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวาระที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     วันนี้ (16 ส.ค. 64) ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบได่รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาจากร้าน จูเนียร์คาร์แคร์ บ้านยางน้อย บริจาคกล้วยไข่ 30 หวี องค์การบริหารส่วนตำบลยางขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ในโอกาศนี้ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญในหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการ

     วันนี้ (21 ก.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดย นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิบตำรวจโทธนกฤต แสงหิรัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านพักผู้ป่วย โควิด-19 หายแล้ว เดินทางกลับจากโรงพยาบาล เข้ามายังบ้านพักในพื้นที่ตำบลยาง ซึ่งต้องเข้าสู่การกักตัวอีก 14 วัน ต่อไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดย นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน้ำยืน ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส Covid-19 ในเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดย นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไลฟ์สดผลการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดคัดกรอง โควิด-19 ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดย นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิบตำรวจโทธนกฤต แสงหิรัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานส่วนตำบล ออกปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดย นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรค สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงทั้ง 13 ราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดย นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิบตำรวจโทธนกฤต แสงหิรัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ