Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 17-09-2564 ] Hits:7

วันนี้ (24 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

     วันนี้ (24 ส.ค. 64) นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

[ 24-08-2564 ] Hits:22

วันนี้ (23 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ประจำปี 2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

     วันนี้ (23 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ประจำปี 2564 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[ 23-08-2564 ] Hits:23

วันนี้ (19 ส.ค. 64) นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ฯ ในเขตตำบลยาง

     วัวันนี้ (16 ส.ค. 64) วันนี้ (19 ส.ค. 64) นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แก่นายสร้อยทอง ลายทอง บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 6 บ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน หัวหน้าส่วนราชการ นายสังคม...

[ 19-08-2564 ] Hits:20

 1. งานการเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ