หน้าหลัก ประจำปี 2567 ประจำปี 2567 ความพึงพอใจ
Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

บ้านหนองคู หมู่บ้านรางวัลวัฒนคุณาธร และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สวนทุเรียน บ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

เครือข่ายบวร คุณธรรม วัดหนองคู ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

OTOP Travels บ้านหนองคู ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 1. แผน/รายงาน
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. มาตรการ/หลักเกณฑ์/สถิติ
 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. แผน/รายงาน

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จด) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสถานที่ตั้งร้านค้าพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 5. แผนที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเลิกประกอบพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ทพ.0403 50 บาท
 2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์รายการละ 20 บาท
 3. เลิกประกอบพาณิชย์ 20 บาท
 4. ขอคัดสำเนา 30 บาท
 5. ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
 6. เป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28-29 กุมภาพันธ์ และมีกำหนดชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
  **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
 3. ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ เงินผ่านธนาคาร (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 1 ชุด)

แจ้งความจำนงการรับเงิน

 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
 2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

ความคิดเห็นล่าสุด!

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ภาพเขียนไทยบ้านปลาขาว อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

   กลุ่มอนุรักษ์ภาพเขียนไทยบ้านปลาขาว อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตงานจิตรกรรมเขียนภาพลวดลายแบบไทยด้วยสีน้ำอะครีลิค เน้นภาพเกี่ยวกับการละเล่นต่าง ๆ ภาพประเพณีไทยและอีสาน ก่อตั้งขึ้นโดยนายอำนวย สุทธัง ผู้ซึ่งมีความรู้เรื่องจิตรกรรมไทย และต้องการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้ถ่ายทอดความรู้ ฝึกฝนให้กับเด็กเยาวชน และผู้ที่สนใจในท้องถิ่น

[ 01-11-2565 ] Hits:728

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามประจำตำบลยาง มีดังต่อไปนี้ 1.วัดบ้านยางกลาง ม.1 2.วัดป่าสุวรรณยุติธรรม(วัดป่ายางกลาง) ม.1 3.วัดบ้านปลาขาว ม.3 4.วัดบ้านหนองคู ม.4 5.วัดโนนป่าเลา ม.6 6.ที่พักสงฆ์อุดมน้ำทิพย์ ม.8 7.ที่พักสงฆ์พรหมวิหาร ม.8 8.ที่พักสงฆ์บ้านหนองตาบุญ ม.9 9.ที่พักสงฆ์บ้านหนองฮ้าง...

[ 03-10-2565 ] Hits:1044

ผลิตภัณฑ์เด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ผลิตภัณฑ์เด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงและเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบล มีดังต่อไปนี้ 1.ทุเรียน 2.ข้าว 3.เงาะ 4.มะยงชิด 5.ผ้าไหม 6.กระติบข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์จากต้นไหล 7.พริกไทย 8.กล้วย 9.มะละกอ 10.ยางพารา 11.มันสำปะหลัง 12.ข้าวโพด 13.มะไฟ...

[ 01-11-2565 ] Hits:1429

ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลยาง มีดังต่อไปนี้ 1.กลุ่มผ้าไหมและผ้าย้อมดินภูเขาไฟ บ้านหนองคู ม.4 2.กลุ่มสานกระติบข้าวและผลิตภัณฑ์จากต้นไหล บ้านหนองคู ม.4 3.กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 4.กลุ่มแม่บ้านสานเปลจากผ้าและเศษผ้า เป้นต้น และยังมีกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์อันมีค่าอย่างยิ่งของตำ่บลยาง เหมาะสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ต้องการได้ตลอดเวลา

[ 01-11-2565 ] Hits:1136