ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริาหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี