Hot News :
วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 11:05

สารบัญ

ปี 2561 นับเปนปที่ 19 ขององคการบริหารสวนตำบลยาง ที่ไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

 

สภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ..2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล เมื่อปี พ..2540

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ