ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2561

จุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ระหว่างวันที่11-17 เม…

14-02-2561 Hits:8

อบต.ยาง ฮักแพง จัดงานแห่นางสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561

อบต.ยาง ฮักแพง จัดงานแห่นางสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561

14-02-2561 Hits:37

ร่วมงานเกษตรเคโล อ.น้ำยืน

ร่วมงานเกษตรเคโล อ.น้ำยืน

14-02-2561 Hits:95

พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลยาง ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลยาง ประจำปี…

17-01-2561 Hits:64

ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ…

13-01-2561 Hits:113

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศาลาพักญาติ ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศา…

12-01-2561 Hits:104

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110  กิโลวัตต์ จำนวน  ๑  คัน  ตามแบบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 7/2559  ลงวันที่  8  กันยายน 2559       

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                       

                           ๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

                                2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์           

                           3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา      

                                4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                5. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

6. ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 787,๐๐๐  บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )       

                                กำหนดขายเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่   8  กันยายน  2559  ถึงวันที่  22 กันยายน  2559  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น.   ณ   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และยื่นซองสอบราคาในวันที่  23  กันยายน   2559  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับตำบล  ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน (ชั้น 2)  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. และกำหนดเปิดซองในวันที่   26  กันยายน  2556 เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับตำบล  ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน (ชั้น  2)  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

                                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   2,500 บาท  ได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่   8  กันยายน  2559  ถึงวันที่  22 กันยายน  2559  เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th     ของกรมบัญชีกลาง  หรือที่เว็บไซต์  www.tambonyang.go.th  หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4585  9457  ในวันและเวลาราชการ

 

               ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559