ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

Share
  องค์การบริหารส่วนต าบลยาง ด าเนินการกิจการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.2556- 2560) แผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2557 -2559) และแผนการด าเนินงานประจ าปี2557 มุ่งเน้น พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รายงานประจ าปี2557 ได้สรุปผลงานและภารกิจส าคัญรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ บริหารส่วนต าบลในห้วง ปี2557 ไว้พอสังเขปเพื่อผู้เกี่ยวข้อง สามารถศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล ได้สะดวกและรับ ประโยชน์ตามสมควร ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท า และหากมีข้อผิดพลาด ประการใด ขออภัยไว้ณ โอกาสนี้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จำนวน 11 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
2. โครงการก่อสร้างซุ้มประชาสัมพันธ์ 
3. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านบูรพา หมู่ที่ 5 
5. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 
6. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบ้านยางกลาง หมู่ที่ 1 
7. โครงการก่อสร้างรั้วศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนป่าเลา หมู่ที่ 6 
8. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่สาธารณะห้วยไผ่ 
9. โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่สาธารณะห้วยไผ่ 
10. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 
11. โครงการก่อสร้างอาคารระบบประปาบ้านโนนเรืองศรี หมู่ที่ 11