ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมกับภาคีเครือข่าย LTC ตำบลยาง มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลยาง

ร่วมกับภาคีเครือข่าย LTC ตำบลยาง มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ผ…

14-11-2560 Hits:7

ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีประเพณีไทย ประจำปี 2560

ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีประเพณีไทย ประจำปี 2560

13-11-2560 Hits:5

 ร่วมประชุมพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตำบล LTC ประจำปีงบประมาณ 2560

ร่วมประชุมพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตำบล LTC ประจ…

07-11-2560 Hits:5

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองวัดวารีอุดม อำเภอน้ำยืน

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พ…

26-10-2560 Hits:9

ร่วมพิธี วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560

ร่วมพิธี วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560

23-10-2560 Hits:15

กิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยาง เข้าศึกษาดูงานที่โรงหนัง ณ E.G.V สาขาบิ๊กซี น้ำยืน

กิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยาง เข้าศึกษาดูงานท…

16-10-2560 Hits:11

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

Share
  องค์การบริหารส่วนต าบลยาง ด าเนินการกิจการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี(พ.ศ.2556- 2560) แผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2557 -2559) และแผนการด าเนินงานประจ าปี2557 มุ่งเน้น พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รายงานประจ าปี2557 ได้สรุปผลงานและภารกิจส าคัญรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ บริหารส่วนต าบลในห้วง ปี2557 ไว้พอสังเขปเพื่อผู้เกี่ยวข้อง สามารถศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล ได้สะดวกและรับ ประโยชน์ตามสมควร ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท า และหากมีข้อผิดพลาด ประการใด ขออภัยไว้ณ โอกาสนี้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จำนวน 11 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
2. โครงการก่อสร้างซุ้มประชาสัมพันธ์ 
3. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านบูรพา หมู่ที่ 5 
5. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 
6. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบ้านยางกลาง หมู่ที่ 1 
7. โครงการก่อสร้างรั้วศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนป่าเลา หมู่ที่ 6 
8. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่สาธารณะห้วยไผ่ 
9. โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่สาธารณะห้วยไผ่ 
10. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 
11. โครงการก่อสร้างอาคารระบบประปาบ้านโนนเรืองศรี หมู่ที่ 11