ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

14-02-2561 Hits:14

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14-02-2561 Hits:14

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:31

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

14-02-2561 Hits:30

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:41

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:68

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

ปี 2557 นับเป็นปีที่ 15 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2540โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังนั้น ในปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล ยังคงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามลำดับ

 
 
Powered by Phoca Download