ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานเกษตรเคโล อ.น้ำยืน

ร่วมงานเกษตรเคโล อ.น้ำยืน

14-02-2561 Hits:26

พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลยาง ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลยาง ประจำปี…

17-01-2561 Hits:24

ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ…

13-01-2561 Hits:71

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศาลาพักญาติ ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศา…

12-01-2561 Hits:64

 ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน  ประชาชนจิตอาสาจัดโครงการ ซ่อมเมิ่งอยู่เด้อเยาวชนตำบลยาง เฮ็ดหยังเกาะ กับกิจกรรสองล้อจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ประชาชนจิตอาสาจัดโครงการ ซ่อมเมิ่ง…

06-01-2561 Hits:71

ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2561

04-01-2561 Hits:62

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

ปี 2557 นับเป็นปีที่ 15 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2540โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังนั้น ในปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล ยังคงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามลำดับ

 
 
Powered by Phoca Download