ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

ปี 2557 นับเป็นปีที่ 15 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ที่ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2540โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังนั้น ในปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบล ยังคงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามลำดับ

 
 
Powered by Phoca Download