ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:9

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:12

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:12

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:9

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:13

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:9

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

Share
 1. ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นั้น
 •      บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลยาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ  ดังนี้
 • 1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนเรืองศรี หมู่ที่ 11 ตำบลยาง   อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 • (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ยางกำหนด)
 • ราคากลาง  186,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 •  
 • 2.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนป่าเลา หมู่ที่ 6                                 ( ทล.2171 – ทช.อบ.4015) ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 •  (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ยาง กำหนด)
 • ราคากลาง  499,800.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 • ผู้สนใจติดตอขอดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือที่เว็บไซต www.tambonyang.go.th หรือสอบถาม รายละเอียด ทางโทรศัพทหมายเลข 0 4585 9456 ในวันและเวลาราชการ

                จึงประกาศประชาสัมพันธ์ใหทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559