ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:9

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:12

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:12

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:9

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:13

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:9

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลาง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 (2)

Share

      

      ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นั้น

     บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลยาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ  ดังนี้

  1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง   บ้านปลาขาวใหม่   หมู่ที่ 13  ( ซอยลงลำซอม )       ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500.00 เมตร

 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ยางกำหนด)

ราคากลาง  102,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านศรีอุดร หมู่ที่ 7  ( ซอยฮ่องแก) ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,400.00 เมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ยาง กำหนด)

ราคากลาง  156,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านหนองตาบุญ  หมู่ที่ 9  ( ซอยหนองหัวลิง ) ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,650.00 เมตร                   (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ยาง กำหนด)

ราคากลาง  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

  1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านโนนเรืองศรี หมู่ที่ 11 ( ซอยหน้าวัด – ทล.2171 )  ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ยางกำหนด)รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  3.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500.00 เมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ยาง กำหนด)

ราคากลาง  128,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดบาทถ้วน)

  1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง   บ้านโนนป่าเลา   หมู่ที่ 6  ( ซอยหนองขาม )       ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร

(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ยาง กำหนด)

ราคากลาง  120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดตอขอดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือที่เว็บไซต www.tambonyang.go.th หรือสอบถาม รายละเอียด ทางโทรศัพทหมายเลข 0 4585 9456 ในวันและเวลาราชการ