ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ…

13-01-2561 Hits:13

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศาลาพักญาติ ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศา…

12-01-2561 Hits:7

 ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน  ประชาชนจิตอาสาจัดโครงการ ซ่อมเมิ่งอยู่เด้อเยาวชนตำบลยาง เฮ็ดหยังเกาะ กับกิจกรรสองล้อจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ประชาชนจิตอาสาจัดโครงการ ซ่อมเมิ่ง…

06-01-2561 Hits:8

ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2561

04-01-2561 Hits:10

ร่วมกิจกรรมการแสดงออกของเวทีเพื่อชาวน้ำยืน ถนนคนเดิน ตลาดประชารัฐ สระ 200 ปี อ.น้ำยืน

ร่วมกิจกรรมการแสดงออกของเวทีเพื่อชาวน้ำยืน ถนนคนเดิน ตลาดประ…

29-12-2560 Hits:8

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาออกเก็บขยะตามไหล่ทาง เพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริเวณปากทางเข้าบ้านปลาขาว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาออกเก็บขยะตามไหล่ทาง เพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ…

13-12-2560 Hits:24

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างวันที่ 15 มีนาคม 2559

Share

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นั้น

     บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลยาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ  ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาขาวใน หมู่ที่ 10 (ซอยศาลา) ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.40 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 58.00 เมตร

ราคากลาง  124,900.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

  1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขาวสะอาด หมู่ที่ 2ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยวางท่อระบายคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60*0.60 เมตร จำนวน 21 บ่อ

ราคากลาง  120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนป่าเลา หมู่ที่ 6 (ซอยกลางบ้าน)ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ราคากลาง  123,200.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

  1.