ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

14-02-2561 Hits:14

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14-02-2561 Hits:14

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:31

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

14-02-2561 Hits:30

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:41

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:68

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

สารจากนายก อบต.

Share

      เรียน พี่น้องชาวตำบลยางที่เคารพ เนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อนมีลมพายุพัดแรงเป็นเหตุให้บ้านเรือนและอาคารในเขตตำบลยางได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลยางจึงแถลงการณ์มายังพี่น้อง ประชาชนในเขตตำบลยางทุกท่าน เพื่อขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวตำบลยางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดทำบ้านเรือนและอาคารได้รับความเสียหาย

 

      อนึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องที่เคารพจากทุกภาคส่วนแล้ว และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ และเงินภาษีอากร ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง นายสังคม สุทธัง เตรียมอนุมัติงบประมาณงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียจากเหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าว ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้พอประมาณชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้แก่พี่น้องประชาชน จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสังคม สุทธัง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และทีมงาน